glossary

ICB 3.0 sõnastik

Alljärgnevalt oleme ära toonud IPMA Competence Baseline 3.0 (ICB 3.0) karkassi sõnastiku, mille oleme tõlkinud eesti keelde. ICB on ühtne raamdokument, mis on järgitavad kõikide IPMA liikmesorganisatsioonide ja sertifitseerimisasutuste poolt, et tagada järjekindel ja ühtlustatud standard. Antud tõlke näol on siis tegemist dokumendi kolmanda versiooni tõlkega.
Töörühmas jätkub töö jõudumööda parandamaks, täiendamaks sõnastikku veelgi. Kokku on käesolevaks hetkeks tõlgitud üle 425 termini ja väljendi. ICB 3.0 inglise-eesti tõlge on kättesaadav ka PDF-formaadis.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w

Acceptance procedure -  Vastuvõtuprotseduurid
Accounting -  Raamatupidamine, (majandus)arvestus
Activities -  Tegevused, toimingud
Actual date -  Tegelik kuupäev, ~ (täht)aeg
Agreement -  Leping, kokkulepe
Appearance -  Esinemine, ilming
Applicable law -  Kohaldatav õigus
Appraisal -  Hindamine
Arbitration -  Vahekohus (-menetlus), vahendus
As built project documentation -  Üleandmisdokumentatsioon
Assertiveness -  Enesekindlus
Assessment -  Hindamine
Assets -  Varad
Authority -  Võim, autoriteet, õigused
Balanced score card -  Tasakaalus tulemuskaart
Benchmark -  Etalon, orientiir, võrdlusuuringud
Benefit analysis -  Kasu(likkuse) analüüs
Body language -  Kehakeel
BOOT/BOT (Build, Own, Operate, Transfer / Build, Operate, Transfer) -  (Ehita-Oma-Käita-Siirda)
Breach of contract -  Lepingu rikkumine
Budget -  Eelarve
Buffer -  Puhver
Business case -  Ärijuhtum, -seik, -kaasus
Business goal -  Organisatsiooni eesmärk, ärieesmärk
Business process -  Äriprotsess
Business process redesign -  Äriprotsessi(de) ümberkujundamine
Buy-in -  Sisse ostmine, kaasamine
Career development -  Karjääri edendamine
Cash -  Raha, sularaha
Cash flow -  Rahavoog
Change -  Muudatus
Change control authority -  Muudatuste kontrollorgan
Change management -  Muudatuste juhtimine
Change manager -  Muudatuste juht
Change request -  Muudatusettepanek, (-vajadus)
Charisma -  Karisma, sarm
Chart of accounts -  Kontoplaan
Claim -  Nõue
Claim management -  Nõuete administreerimine
Close-out -  Lõpetamine
Coaching -  Juhendamine, (treenimine)
Code of professional conduct -  Kutse-eetika (koodeks)
Coding system -  Kodeerimissüsteem
Common sense -  Mõistlikkus, tavamõistus(pärasus)
Communication -  Suhtlus, kommunikatsioon,
Communication method -  Suhtlusmeetod, kommunikatsioonimeetod,
Complexity -  Keerukus
Concurrent engineering -  Kooskõlastatud tootearendus
Confidence -  Kindlus(tunne)
Confidentiality -  Konfidentsiaalsus, usalduslikkus
Configuration -  Konfiguratsioon (komplekt, struktuur)
Configuration management -  Konfiguratsiooni haldus
Conflict -  Konflikt
Confrontation -  Vastasseis
Consistency -  Järjekindlus, -pidevus
Consultation -  Läbirääkimine (konsulteerimine)
Context -  Kontekst, keskkond
Contingency -  Ettenägematus, situatsioonilisus
Contingency plan -  Varuplaan
Contingency policy -  Strateegia ootamatuste puhuks
Contingency reserve -  Ettenägematute kulude reserv
Contingent response plan -  Olukorrale reageerimise kava
Contract -  Leping
Contract administration -  Lepingu(te) haldus
Contract completion -  Lepingu täitmine
Contract management -  Lepinguliste suhete juhtimine
Contract plan -  Lepingute plaan
Control cycle -  Ülevaatustsükkel (juhtimistsükkel)
Corporate standards and guidelines -  Organisatsiooni standardid ja juhised
Corporate strategy -  Organisatsiooni strateegia
Corporate systems, products and technology architecture -  Organisatsiooni süsteemide, toodete ja tehnoloogia struktuur
Corrective action -  Korrigeeriv tegevus
Cost contingencies -  Kulude ettenägematused, ~ sõltuvused
Cost of quality management -  Kvaliteedi(juhtimise)kulu
Cost planning -  Kulude plaanimine
Creativity -  Loovus
Crisis -  Kriis
Critical path -  Kriitiline tee
Critical project -  Kriitiline ~, oluline projekt
Criticism -  Kriitika
Cultural difference -  Kultuurierinevus
Culture -  Kultuur
Customer need -  Kliendi vajadus
Customer requirement -  Kliendi nõue
Customer result -  Kliendi tulem(us)
Customer satisfaction -  Kliendi rahulolu
De-escalation -  Rahunemine, rahustamine
Debate -  Arutelu, väitlus
Decision making -  Otsustus
Decision tree -  Otsustuspuu
Defect -  Viga
Defect removal model -  Vigade kõrvaldamise mudel
Delegation -  Delegeerimine
Deliverables -  Tulemid, tarnitav kaup
Diplomacy -  Diplomaatia, taktitunne
Discipline -  Distsipliin, enesevalitsus
Discrete -  Eristatav (1.11), diskreetne (2.04)
Document -  Dokument
Documentation -  Dokumentatsioon
Documentation system -  Dokumenteerimise süsteem
Earned value -  Saavutatud väärtus
Earned value analysis -  Saavutatud väärtuse analüüs
Effectiveness (strat.) -  Kasutoovus, otstarbekus
Efficiency (tact./op) -  Toimivus, tõhusus
Emotional intelligence -  Emotsionaalne intelligentsus
Endurance -  Püsivus, vastupidavus, kestvus
Engagement -  Panustamine, kohustumine
Enthusiasm -  Entusiasm, ind, innukus
Entrepreneurship -  Ettevõtlus, ettevõtlikkus
Environment -  Keskkond
Environmental impact plan -  Keskkonnamõjude plaan
Estimate -  Hinnang, kalkulatsioon
Ethics -  Eetika
Expectation -  Ootus
Expectation management -  Ootuste juhtimine
Expected monetary value -  Oodatav rahaline väärtus
Expenses -  Kulud
Failure -  Ebaõnnestumine
Fallback plan -  Varuplaan, taandumiskava
Fascination -  Kütkestamine
Fast tracking -  Esile tõstmine, kiirendamine
Feasibility study -  Tasuvuse ja/või teostatavuse analüüs
Feedback -  Tagasiside
Finance -  Finants(eerimine), raha(stamine)
Financial accounting -  Finantsarvestus
Financial administration -  Finantsjuhtimine, -haldus
Financial audit -  Finantsaudit, -revisjon
Financial baseline -  Finantsplaan
Financial clearance -  Finantseraldis
Financial management -  Finantsjuhtimine
Financial management system of the organisation -  Organisatsiooni finantsjuhtimise süsteem
Financial markets -  Finantsturud
Financial reporting -  Finantsaruandlus
Financing -  Finantseerimine
Flexibility -  Paindlikkus
Float. -  Kõikumine, kõikumisvaru
Forecast -  Prognoos, ennustus
Forming, storming, norming and performing -  Kujunemine, tormamine (konfliktid), kohanemine, toimimine
Frustration -  Frustratsioon, pettumus
Function -  Funktsioon
Functionality -  Funktsionaalsus
Fundamentals of law enforced by the context -  Keskkonnast tulenevad õiguslikud põhimõtted
Funds -  Kapital, (sihtotstarbeline) raha
Goal -  Eesmärk
Hierarchical and non–hierarchical structures -  Hierarhilised ja mittehierarhilised struktuurid
High level view -  Üldvaade
Holistic thinking -  Terviklik mõtlemine
Humour -  Huumor
Imagination -  Kujutlus(võime)
Individual profile -  Isiklik profiil
Individual’s own goal -  Isiklik eesmärk
Inflation -  Inflatsioon
Influence -  Mõju(kus)
Information data bases -  Info-andmebaasid
Information management -  Infojuhtimine
Information system -  Infosüsteem
Inspiration -  Inspiratsioon, vaimustus
Integrated project management information system -  Seostatud (integreeritud) PJ infosüsteem
Integration -  Seostamine, lõimimine
Integrity -  Ausus, rikkumatus
Intellectual property -  Intellektuaalne omand
Interested parties -  Huvipooled
Interested parties management plan -  Huvipoolte juhtimise plaan
Interested parties needs -  Huvipoolte vajadused
Interested parties’ expectations -  Huvipoolte ootused
Interface -  Liides
Internal agreement -  Sisemine kokkulepe
Internal conviction -  Sisemine veendumus
International project -  Rahvusvaheline projekt
Intuition -  Vaist, intuitsioon
Issue -  Küsimus, asi, probleem; väljastamine
Judgement -  Otsus(tus), ümberhindamine
KPI’s (key performance indicators) -  Olulised toimenäitajad
Labour challenge -  Tööalane väljakutse
Lawsuit -  Hagi, protsess, kohtuasi
Leadership -  Eestvedamine, juhtimine
Leadership model -  Juhtimismudel
Leadership roles -  Eestvedamise (juhtimise) rollid
Legal -  Õiguslik
Legal advisor -  Õigusnõustaja
Legal policy -  Õiguskäitumine
Lessons learned -  Õppetunnid
Liability -  Kohustus
Life-cycle -  Elutsükkel
Life-cycle model -  Elutsükli mudel
Line management -  Alaline juht(kond)
Line manager of the function -  Üksuse alaline juht
Line organisation -  Liiniorganisatsioon
Listening -  Kuulamine
Logical sequence of activities -  Tegevuste loogiline järjekord
Maintenance of contacts -  Kontaktide alalhoidmine
Make/buy analysis -  Teha/osta analüüs
Management style -  Juhtimisstiil
Managing by programmes -  Programmipõhine juhtimine
Managing by projects -  Projektipõhine juhtimine
Maturity -  Küpsus
Maturity model -  Küpsusmudel
Mediation -  Vahendus
Mediator -  Vahendaja
Mental models -  Mõttemudelid
Method. -  Meetod
Metrics -  Mõõdikud (mõõtmine)
Milestone -  Tähis, verstapost
Monetary value -  Rahaline väärtus
Monitoring -  Jälgimine, monitooring
Monte Carlo analysis -  Monte Carlo analüüs (-simulatsioon)
Moral standards -  Moraalireeglid
Motivation -  Motivatsioon
Motivation model -  Motivatsioonimudel
Multi-dimensional structure -  Mitmemõõtmeline struktuur
Need -  Vajadus
Negotiation -  Läbirääkimine
Network -  Võrgustik
Networking -  Võrgustumine, koostöö
Objective -  Eesmärk
Open system -  Avatud süsteem
Openness -  Avatus
Operational activity -  Tavategevus
Opportunity -  Võimalus
Opportunity assessment -  Võimaluste hindamine
Organisation chart -  Organisatsiooni skeem
Organisational changes -  Organisatsioonilised muudatused
Organisational structure -  Organisatsiooni struktuur
Organisation’s strategy -  Organisatsiooni strateegia
Overview -  Ülevaade
Owner -  Omanik
Pattern of leadership behaviour -  Eestvedamise muster
Penalty -  Trahv; sanktsioon
People results -  Inimeste tulemuslikkus
Perceptiveness -  Tunnetuslikkus
Performance -  Toimivus
Performance indicator -  Toimenäitaja
Permanent organisation -  Alaline organisatsioon
Personality -  Isiksus
Personnel -  Personal
Personnel development -  Personali arendamine
Persuasiveness -  Veenvus
Phase -  Faas
Planned date -  Plaanitud kuupäev
Pleasant -  Meeldiv, lahke
PM - project management -  PJ - Projektijuhtimine
Political sensitivity -  Poliitiline tundlikkus
Portfolio -  Portfell
Portfolio office -  Portfelli büroo
Portfolio organisation -  Portfelli-organisatsioon
Portfolio orientation -  Portfelli-suunitlus (-orientatsioon)
Portfolio plan -  Portfelli plaan
Portfolio team -  Portfelli meeskond
Positive attitude -  Positiivne hoiak, - suhtumine
Power -  Võim
Praise -  Kiitus
Prioritise -  Prioriseerima
Priority -  Prioriteet
Priority setting committee -  Prioriteete seadev organ
Probability -  Tõenäosus
Problem -  Probleem
Problem solving -  Probleemilahendus
Problem solving method -  Probleemilahendamise meetod
Procedure -  Toiming, protseduur
Process -  Protsess
Process quality management -  Protsessi kvaliteedijuhtimine
Procurement -  Hankimine
Procurement plan -  Hankeplaan
Product -  Toode
Product development process -  Tootearendusprotsess
Product life cycle -  Toote elutsükkel
Product management -  Tootehaldus
Product quality management -  Toote kvaliteedijuhtimine
Productivity -  Tootlikkus
Programme -  Programm
Programme director -  Programmi direktor
Programme management -  Programmijuhtimine
Programme management handbook -  Programmijuhtimise käsiraamat
Programme management support office -  Programmijuhtimise tugibüroo
Programme manager -  Programmijuht
Programme office -  Programmibüroo
Programme orientation -  Programmidele suunatus (programmsuunitlus)
Programme steering committee -  Programmi juhtkomitee
Programme-based -  Programmipõhine
Progress -  Progress, edenemine
Project appraisal -  Projekti hindamine (vastavalt kontekstile)
Project assessment -  Projekti hindamine
Project authorisation -  Projektile volituste andmine
Project charter -  Projekti suunis (~ harta, ~ direktiiv)
Project communication plan -  Projekti suhtlusplaan (kommunikatsiooniplaan)
Project context conditions -  Projektikeskkonna tingimused
Project cost management -  Projekti kulude juhtimine
Project cycle -  Projektitsükkel
Project definition -  Projekti määratlemine
Project development -  Projekti arendamine, ~ muutmine, projekti eeluuringu faas
Project failure -  Projekti ebaõnnestumine
Project financial management -  Projekti finantsjuhtimine
Project financing -  Projekti finantseerimine, ~ rahastamine
Project goal -  Projekti eesmärk
Project life-cycle -  Projekti elutsükkel
Project management -  Projektijuhtimine
Project management assessment -  Projektijuhtimise hindamine
Project management audit -  Projektijuhtimise audit
Project management contract -  Projektijuhtimise leping
Project management guidelines -  Projektijuhtimise juhised
Project management maturity model -  Projektijuhtimise küpsusmudel
Project management organisational maturity -  Projektijuhtimise organisatsiooniline küpsusmudel
Project management performance -  Projektijuhtimise (alane) suutlikkus
Project management plan -  Projektijuhtimise plaan
Project management practices -  Projektijuhtimise tavad, ~ praktikad
Project management success -  Projektijuhtimise edukus
Project management support office -  Projektijuhtimise tugibüroo
Project management team -  Projekti juhtimismeeskond
Project mission -  Projekti missioon
Project objectives -  Projekti eesmärgid
Project office -  Projektibüroo
Project organisation -  Projekti organisatsioon
Project orientation -  Projektidele suunatus, projektisuunitlus
Project oriented organisation -  Projektisuunitlusega organisatsioon
Project outcome -  Projekti tulemus, ~ tulem
Project parameters -  Projekti parameetrid
Project performance -  Projekti sooritus, ~ suutlikkus
Project phase -  Projekti faas
Project plan -  Projektikava, -plaan
Project progress -  Projekti edenemine, ~ kulgemine
Project quality management -  Projekti kvaliteedijuhtimine
Project records -  Projekti dokumentatsioon, ~ arhiiv
Project reporting system -  Projekti aruandluse süsteem
Project requirements -  Projekti nõuded
Project specification -  Projekti kirjeldus
Project start-up -  Projekti käivitamine
Project start-up meeting -  Projekti käivituskoosolek
Project start-up workshop -  Projekti käivitus-, ~ avaseminar
Project status -  Projekti seisund
Project strategy -  Projekti strateegia
Project structure -  Projekti struktuur
Project success -  Projekti edukus
Project success criteria -  Projekti edukuse kriteeriumid
Project team performance -  Projektimeeskonna sooritus(võime)
Project type -  Projekti tüüp
Project vision -  Projekti visioon
Project, programme & portfolio implementation -  Projektide, programmide ja portfellide rakendamine
Project-based organisation -  Projektipõhine organisatsioon
Prototype -  Prototüüp
Provider -  Tarnija, pakkuja, teenuste osutaja
Public and Private Partnerships -  Avalik-era partnerlus
Purchasing -  Ostmine, sisseost
Qualitative and quantitative risk and opportunity assessment -  Kvalitatiivne ja kvantitatiivne riskide ja võimaluste hindamine
Quality assurance -  Kvaliteedi tagamine
Quality control -  Kvaliteedi kontroll
Quality improvement -  Kvaliteedi parendamine
Quality management -  Kvaliteedijuhtimine
Quality management systems -  Kvaliteedijuhtimise süsteemid
Quality metrics -  Kvaliteedi mõõtmine
Quality objective -  Kvaliteedieesmärk
Quality of the project deliverables -  Projekti tulemite kvaliteet
Quality of the project processes -  Projektiprotsessi kvaliteet
Quality plan -  Kvaliteedi plaan
Quality planning -  Kvaliteedi plaanimine
Quality policy -  Kvaliteedipoliitika
R&D (research & development) -  Uurimis- ja arendustegevus
Recognition -  Tunnustus
Regulation -  Eeskiri, regulatsioon
Relationship -  Suhe, seos
Relaxation -  Pingete leevendamine, lõõgastumine
Reliability -  Usaldusväärsus
Reports -  Aruanded
Reputation -  Maine, reputatsioon
Requirement -  Nõue, vajadus
Residual risk -  Jääk-, hajutatud risk
Resource redesign -  Ressursside ümberpaigutamine
Resources -  Ressursid
Respect -  Lugupidamine, respekt
Responsibility matrix -  Vastutusmaatriks
Result -  Tulemus, tulem
Results orientation -  Tulemustele suunatus
Revenue -  Tulu, sissetulek, käive
Risk -  Risk
Risk and opportunity owner -  Riski ja võimaluste omanik
Risk and opportunity response strategy and plan -  Riskidele ja võimalustele vastamise strateegia ja plaan
Risk assessment -  Riski(de) hindamine
Risk aversion -  Riski(de) vältimine
Risk identification -  Riskide määratlemine
Risk management -  Riskijuhtimine
Robustness -  Stabiilsus, jõulisus
ROI (Return on Investment) -  Investeeringu(te) tasuvus, ~ rentaablus, ~ tootlus
Role -  Roll
Safety -  Ohutus
Scenario planning -  Stsenaariumi(te) plaanimine
Schedule -  Ajakava
Scope -  Maht, ulatus (skoop)
Scope definition -  Mahu (ulatuse) määratlemine
Scoring system -  Hindamissüsteem, punktisüsteem
Sector -  Sektor
Security -  Turvalisus
Security officer -  Turvatöötaja, -ametnik
Self actualisation -  Eneseteostus
Self management -  Enesejuhtimine
Self-control -  Enesekontroll
Self-control of the team -  Meeskonna enesekontroll
Sensitivity analysis -  Tundlikkusanalüüs
Slack -  Manööverdamisruum, varu(aeg)
SMART (specific, measurable, achievable, realistic, timebound) -  Spetsiifiline, mõõdetav, ajastatud, realistlik, täpne
Social sensitivity -  Sotsiaalne tundlikkus
Solidarity -  Solidaarsus
Solution -  Lahendus
Solvency -  Maksejõulisus
Sponsor -  Sponsor
Stakeholders -  Huvigrupid, -rühmad, osapooled
Standard -  Standard
Standards and regulations -  Standardid ja eeskirjad
Start-up workshop -  Käivitusseminar
Story telling -  Jutustamine (jutu vestmine)
Strategic goal -  Strateegiline eesmärk
Strategy -  Strateegia
Strategy through projects and programmes -  Strateegia läbi projektide ja programmide
Stress -  Stress, pinge
Structure -  Struktuur
Sub-project -  Allprojekt
Sub-system -  Allsüsteem
Success -  Edu(kus)
Successive principle -  Järgnevuse põhimõte
Supplier -  Tarnija
Supply chain management -  Tarneahela juhtimine
SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities and threats) -  SWOT analüüs (tugevused, nõrkused, võimalused, ohud)
System functions -  Süsteemi talitlus
System management -  Süsteemijuhtimine
Systems engineering -  Süsteemiarendus
Systems theory -  Süsteemiteooria
Target date -  Tähtaeg
Team -  Meeskond
Team building -  Meeskonnatunde loomine
Team development -  Meeskonna kujundamine, ~ arendamine
Team goal -  Meeskonna eesmärk
Team spirit -  Meeskonnavaim
Teamwork -  Meeskonnatöö, koostöö
Technique -  Tehnika
Technology -  Tehnoloogia
Technology management -  Tehnoloogia juhtimine
Tenacity -  Visadus
Tender -  Pakkumine
Testing -  Testimine, katsetamine
Thinking in terms of systems -  Süsteemidest lähtuv mõtlemine
Threat -  Oht
Time contingency buffer -  Ajapuhver
Time control method -  Ajakontrolli meetod
Time planning method -  Ajaplaanimise meetod
Tool -  Vahend, tööriist
Tort -  Väärtegu
Total benefit analysis -  Kogutulu ~, -kasu analüüs
Total quality management -  Terviklik kvaliteedijuhtimine
TQM (total quality management) -  Terviklik kvaliteedijuhtimine
Trade-off analysis -  Koondanalüüs
Transparency -  Läbipaistvus
Treasury -  Finantsvarad, ~juhtimine, ~juht
Uncertainty -  Määramatus
User -  Kasutaja
Value -  Väärtus
Value analysis -  Väärtuse analüüs
Value engineering -  Väärtustehnika, säästkonstrueerimine
Variance -  Hälve, erinevus
Viability -  Elujõulisus
Vision -  Visioon
Visionary thinking -  Visionäärlik mõtlemine
Wants -  Vajadused, soovid
Warranty -  Garantii
Warranty period -  Garantiiaeg
WBS (work breakdown structure) -  Tööde, ülesannete hierarhiline struktuur
Weighting factor -  Kaalutegur
What-if analysis -  Tegurite mõju analüüs
Width and depth of structures -  Struktuuride laius ja sügavus
Win-win situation -  Võit-võit olukord
Work package -  Tööpakett
Working procedures of the permanent organisation -  Alalise organisatsiooni töökorraldus