glossary

ICB 3.0 sõnastik

Alljärgnevalt oleme ära toonud IPMA Competence Baseline 3.0 (ICB 3.0) karkassi sõnastiku, mille oleme tõlkinud eesti keelde. ICB on ühtne raamdokument, mis on järgitavad kõikide IPMA liikmesorganisatsioonide ja sertifitseerimisasutuste poolt, et tagada järjekindel ja ühtlustatud standard. Antud tõlke näol on siis tegemist dokumendi kolmanda versiooni tõlkega.
Töörühmas jätkub töö jõudumööda parandamaks, täiendamaks sõnastikku veelgi. Kokku on käesolevaks hetkeks tõlgitud üle 425 termini ja väljendi. ICB 3.0 inglise-eesti tõlge on kättesaadav ka PDF-formaadis.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
Balanced score card -  Tasakaalus tulemuskaart
Benchmark -  Etalon, orientiir, võrdlusuuringud
Benefit analysis -  Kasu(likkuse) analüüs
Body language -  Kehakeel
BOOT/BOT (Build, Own, Operate, Transfer / Build, Operate, Transfer) -  (Ehita-Oma-Käita-Siirda)
Breach of contract -  Lepingu rikkumine
Budget -  Eelarve
Buffer -  Puhver
Business case -  Ärijuhtum, -seik, -kaasus
Business goal -  Organisatsiooni eesmärk, ärieesmärk
Business process -  Äriprotsess
Business process redesign -  Äriprotsessi(de) ümberkujundamine
Buy-in -  Sisse ostmine, kaasamine