glossary

ICB 3.0 sõnastik

Alljärgnevalt oleme ära toonud IPMA Competence Baseline 3.0 (ICB 3.0) karkassi sõnastiku, mille oleme tõlkinud eesti keelde. ICB on ühtne raamdokument, mis on järgitavad kõikide IPMA liikmesorganisatsioonide ja sertifitseerimisasutuste poolt, et tagada järjekindel ja ühtlustatud standard. Antud tõlke näol on siis tegemist dokumendi kolmanda versiooni tõlkega.
Töörühmas jätkub töö jõudumööda parandamaks, täiendamaks sõnastikku veelgi. Kokku on käesolevaks hetkeks tõlgitud üle 425 termini ja väljendi. ICB 3.0 inglise-eesti tõlge on kättesaadav ka PDF-formaadis.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
Career development -  Karjääri edendamine
Cash -  Raha, sularaha
Cash flow -  Rahavoog
Change -  Muudatus
Change control authority -  Muudatuste kontrollorgan
Change management -  Muudatuste juhtimine
Change manager -  Muudatuste juht
Change request -  Muudatusettepanek, (-vajadus)
Charisma -  Karisma, sarm
Chart of accounts -  Kontoplaan
Claim -  Nõue
Claim management -  Nõuete administreerimine
Close-out -  Lõpetamine
Coaching -  Juhendamine, (treenimine)
Code of professional conduct -  Kutse-eetika (koodeks)
Coding system -  Kodeerimissüsteem
Common sense -  Mõistlikkus, tavamõistus(pärasus)
Communication -  Suhtlus, kommunikatsioon,
Communication method -  Suhtlusmeetod, kommunikatsioonimeetod,
Complexity -  Keerukus
Concurrent engineering -  Kooskõlastatud tootearendus
Confidence -  Kindlus(tunne)
Confidentiality -  Konfidentsiaalsus, usalduslikkus
Configuration -  Konfiguratsioon (komplekt, struktuur)
Configuration management -  Konfiguratsiooni haldus
Conflict -  Konflikt
Confrontation -  Vastasseis
Consistency -  Järjekindlus, -pidevus
Consultation -  Läbirääkimine (konsulteerimine)
Context -  Kontekst, keskkond
Contingency -  Ettenägematus, situatsioonilisus
Contingency plan -  Varuplaan
Contingency policy -  Strateegia ootamatuste puhuks
Contingency reserve -  Ettenägematute kulude reserv
Contingent response plan -  Olukorrale reageerimise kava
Contract -  Leping
Contract administration -  Lepingu(te) haldus
Contract completion -  Lepingu täitmine
Contract management -  Lepinguliste suhete juhtimine
Contract plan -  Lepingute plaan
Control cycle -  Ülevaatustsükkel (juhtimistsükkel)
Corporate standards and guidelines -  Organisatsiooni standardid ja juhised
Corporate strategy -  Organisatsiooni strateegia
Corporate systems, products and technology architecture -  Organisatsiooni süsteemide, toodete ja tehnoloogia struktuur
Corrective action -  Korrigeeriv tegevus
Cost contingencies -  Kulude ettenägematused, ~ sõltuvused
Cost of quality management -  Kvaliteedi(juhtimise)kulu
Cost planning -  Kulude plaanimine
Creativity -  Loovus
Crisis -  Kriis
Critical path -  Kriitiline tee
Critical project -  Kriitiline ~, oluline projekt
Criticism -  Kriitika
Cultural difference -  Kultuurierinevus
Culture -  Kultuur
Customer need -  Kliendi vajadus
Customer requirement -  Kliendi nõue
Customer result -  Kliendi tulem(us)
Customer satisfaction -  Kliendi rahulolu