glossary

ICB 3.0 sõnastik

Alljärgnevalt oleme ära toonud IPMA Competence Baseline 3.0 (ICB 3.0) karkassi sõnastiku, mille oleme tõlkinud eesti keelde. ICB on ühtne raamdokument, mis on järgitavad kõikide IPMA liikmesorganisatsioonide ja sertifitseerimisasutuste poolt, et tagada järjekindel ja ühtlustatud standard. Antud tõlke näol on siis tegemist dokumendi kolmanda versiooni tõlkega.
Töörühmas jätkub töö jõudumööda parandamaks, täiendamaks sõnastikku veelgi. Kokku on käesolevaks hetkeks tõlgitud üle 425 termini ja väljendi. ICB 3.0 inglise-eesti tõlge on kättesaadav ka PDF-formaadis.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
Imagination -  Kujutlus(võime)
Individual profile -  Isiklik profiil
Individual’s own goal -  Isiklik eesmärk
Inflation -  Inflatsioon
Influence -  Mõju(kus)
Information data bases -  Info-andmebaasid
Information management -  Infojuhtimine
Information system -  Infosüsteem
Inspiration -  Inspiratsioon, vaimustus
Integrated project management information system -  Seostatud (integreeritud) PJ infosüsteem
Integration -  Seostamine, lõimimine
Integrity -  Ausus, rikkumatus
Intellectual property -  Intellektuaalne omand
Interested parties -  Huvipooled
Interested parties management plan -  Huvipoolte juhtimise plaan
Interested parties needs -  Huvipoolte vajadused
Interested parties’ expectations -  Huvipoolte ootused
Interface -  Liides
Internal agreement -  Sisemine kokkulepe
Internal conviction -  Sisemine veendumus
International project -  Rahvusvaheline projekt
Intuition -  Vaist, intuitsioon
Issue -  Küsimus, asi, probleem; väljastamine