glossary

ICB 3.0 sõnastik

Alljärgnevalt oleme ära toonud IPMA Competence Baseline 3.0 (ICB 3.0) karkassi sõnastiku, mille oleme tõlkinud eesti keelde. ICB on ühtne raamdokument, mis on järgitavad kõikide IPMA liikmesorganisatsioonide ja sertifitseerimisasutuste poolt, et tagada järjekindel ja ühtlustatud standard. Antud tõlke näol on siis tegemist dokumendi kolmanda versiooni tõlkega.
Töörühmas jätkub töö jõudumööda parandamaks, täiendamaks sõnastikku veelgi. Kokku on käesolevaks hetkeks tõlgitud üle 425 termini ja väljendi. ICB 3.0 inglise-eesti tõlge on kättesaadav ka PDF-formaadis.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
Labour challenge -  Tööalane väljakutse
Lawsuit -  Hagi, protsess, kohtuasi
Leadership -  Eestvedamine, juhtimine
Leadership model -  Juhtimismudel
Leadership roles -  Eestvedamise (juhtimise) rollid
Legal -  Õiguslik
Legal advisor -  Õigusnõustaja
Legal policy -  Õiguskäitumine
Lessons learned -  Õppetunnid
Liability -  Kohustus
Life-cycle -  Elutsükkel
Life-cycle model -  Elutsükli mudel
Line management -  Alaline juht(kond)
Line manager of the function -  Üksuse alaline juht
Line organisation -  Liiniorganisatsioon
Listening -  Kuulamine
Logical sequence of activities -  Tegevuste loogiline järjekord