glossary

ICB 3.0 sõnastik

Alljärgnevalt oleme ära toonud IPMA Competence Baseline 3.0 (ICB 3.0) karkassi sõnastiku, mille oleme tõlkinud eesti keelde. ICB on ühtne raamdokument, mis on järgitavad kõikide IPMA liikmesorganisatsioonide ja sertifitseerimisasutuste poolt, et tagada järjekindel ja ühtlustatud standard. Antud tõlke näol on siis tegemist dokumendi kolmanda versiooni tõlkega.
Töörühmas jätkub töö jõudumööda parandamaks, täiendamaks sõnastikku veelgi. Kokku on käesolevaks hetkeks tõlgitud üle 425 termini ja väljendi. ICB 3.0 inglise-eesti tõlge on kättesaadav ka PDF-formaadis.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
Pattern of leadership behaviour -  Eestvedamise muster
Penalty -  Trahv; sanktsioon
People results -  Inimeste tulemuslikkus
Perceptiveness -  Tunnetuslikkus
Performance -  Toimivus
Performance indicator -  Toimenäitaja
Permanent organisation -  Alaline organisatsioon
Personality -  Isiksus
Personnel -  Personal
Personnel development -  Personali arendamine
Persuasiveness -  Veenvus
Phase -  Faas
Planned date -  Plaanitud kuupäev
Pleasant -  Meeldiv, lahke
PM - project management -  PJ - Projektijuhtimine
Political sensitivity -  Poliitiline tundlikkus
Portfolio -  Portfell
Portfolio office -  Portfelli büroo
Portfolio organisation -  Portfelli-organisatsioon
Portfolio orientation -  Portfelli-suunitlus (-orientatsioon)
Portfolio plan -  Portfelli plaan
Portfolio team -  Portfelli meeskond
Positive attitude -  Positiivne hoiak, - suhtumine
Power -  Võim
Praise -  Kiitus
Prioritise -  Prioriseerima
Priority -  Prioriteet
Priority setting committee -  Prioriteete seadev organ
Probability -  Tõenäosus
Problem -  Probleem
Problem solving -  Probleemilahendus
Problem solving method -  Probleemilahendamise meetod
Procedure -  Toiming, protseduur
Process -  Protsess
Process quality management -  Protsessi kvaliteedijuhtimine
Procurement -  Hankimine
Procurement plan -  Hankeplaan
Product -  Toode
Product development process -  Tootearendusprotsess
Product life cycle -  Toote elutsükkel
Product management -  Tootehaldus
Product quality management -  Toote kvaliteedijuhtimine
Productivity -  Tootlikkus
Programme -  Programm
Programme director -  Programmi direktor
Programme management -  Programmijuhtimine
Programme management handbook -  Programmijuhtimise käsiraamat
Programme management support office -  Programmijuhtimise tugibüroo
Programme manager -  Programmijuht
Programme office -  Programmibüroo
Programme orientation -  Programmidele suunatus (programmsuunitlus)
Programme steering committee -  Programmi juhtkomitee
Programme-based -  Programmipõhine
Progress -  Progress, edenemine
Project appraisal -  Projekti hindamine (vastavalt kontekstile)
Project assessment -  Projekti hindamine
Project authorisation -  Projektile volituste andmine
Project charter -  Projekti suunis (~ harta, ~ direktiiv)
Project communication plan -  Projekti suhtlusplaan (kommunikatsiooniplaan)
Project context conditions -  Projektikeskkonna tingimused
Project cost management -  Projekti kulude juhtimine
Project cycle -  Projektitsükkel
Project definition -  Projekti määratlemine
Project development -  Projekti arendamine, ~ muutmine, projekti eeluuringu faas
Project failure -  Projekti ebaõnnestumine
Project financial management -  Projekti finantsjuhtimine
Project financing -  Projekti finantseerimine, ~ rahastamine
Project goal -  Projekti eesmärk
Project life-cycle -  Projekti elutsükkel
Project management -  Projektijuhtimine
Project management assessment -  Projektijuhtimise hindamine
Project management audit -  Projektijuhtimise audit
Project management contract -  Projektijuhtimise leping
Project management guidelines -  Projektijuhtimise juhised
Project management maturity model -  Projektijuhtimise küpsusmudel
Project management organisational maturity -  Projektijuhtimise organisatsiooniline küpsusmudel
Project management performance -  Projektijuhtimise (alane) suutlikkus
Project management plan -  Projektijuhtimise plaan
Project management practices -  Projektijuhtimise tavad, ~ praktikad
Project management success -  Projektijuhtimise edukus
Project management support office -  Projektijuhtimise tugibüroo
Project management team -  Projekti juhtimismeeskond
Project mission -  Projekti missioon
Project objectives -  Projekti eesmärgid
Project office -  Projektibüroo
Project organisation -  Projekti organisatsioon
Project orientation -  Projektidele suunatus, projektisuunitlus
Project oriented organisation -  Projektisuunitlusega organisatsioon
Project outcome -  Projekti tulemus, ~ tulem
Project parameters -  Projekti parameetrid
Project performance -  Projekti sooritus, ~ suutlikkus
Project phase -  Projekti faas
Project plan -  Projektikava, -plaan
Project progress -  Projekti edenemine, ~ kulgemine
Project quality management -  Projekti kvaliteedijuhtimine
Project records -  Projekti dokumentatsioon, ~ arhiiv
Project reporting system -  Projekti aruandluse süsteem
Project requirements -  Projekti nõuded
Project specification -  Projekti kirjeldus
Project start-up -  Projekti käivitamine
Project start-up meeting -  Projekti käivituskoosolek
Project start-up workshop -  Projekti käivitus-, ~ avaseminar
Project status -  Projekti seisund
Project strategy -  Projekti strateegia
Project structure -  Projekti struktuur
Project success -  Projekti edukus
Project success criteria -  Projekti edukuse kriteeriumid
Project team performance -  Projektimeeskonna sooritus(võime)
Project type -  Projekti tüüp
Project vision -  Projekti visioon
Project, programme & portfolio implementation -  Projektide, programmide ja portfellide rakendamine
Project-based organisation -  Projektipõhine organisatsioon
Prototype -  Prototüüp
Provider -  Tarnija, pakkuja, teenuste osutaja
Public and Private Partnerships -  Avalik-era partnerlus
Purchasing -  Ostmine, sisseost