glossary

ICB 3.0 sõnastik

Alljärgnevalt oleme ära toonud IPMA Competence Baseline 3.0 (ICB 3.0) karkassi sõnastiku, mille oleme tõlkinud eesti keelde. ICB on ühtne raamdokument, mis on järgitavad kõikide IPMA liikmesorganisatsioonide ja sertifitseerimisasutuste poolt, et tagada järjekindel ja ühtlustatud standard. Antud tõlke näol on siis tegemist dokumendi kolmanda versiooni tõlkega.
Töörühmas jätkub töö jõudumööda parandamaks, täiendamaks sõnastikku veelgi. Kokku on käesolevaks hetkeks tõlgitud üle 425 termini ja väljendi. ICB 3.0 inglise-eesti tõlge on kättesaadav ka PDF-formaadis.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
R&D (research & development) -  Uurimis- ja arendustegevus
Recognition -  Tunnustus
Regulation -  Eeskiri, regulatsioon
Relationship -  Suhe, seos
Relaxation -  Pingete leevendamine, lõõgastumine
Reliability -  Usaldusväärsus
Reports -  Aruanded
Reputation -  Maine, reputatsioon
Requirement -  Nõue, vajadus
Residual risk -  Jääk-, hajutatud risk
Resource redesign -  Ressursside ümberpaigutamine
Resources -  Ressursid
Respect -  Lugupidamine, respekt
Responsibility matrix -  Vastutusmaatriks
Result -  Tulemus, tulem
Results orientation -  Tulemustele suunatus
Revenue -  Tulu, sissetulek, käive
Risk -  Risk
Risk and opportunity owner -  Riski ja võimaluste omanik
Risk and opportunity response strategy and plan -  Riskidele ja võimalustele vastamise strateegia ja plaan
Risk assessment -  Riski(de) hindamine
Risk aversion -  Riski(de) vältimine
Risk identification -  Riskide määratlemine
Risk management -  Riskijuhtimine
Robustness -  Stabiilsus, jõulisus
ROI (Return on Investment) -  Investeeringu(te) tasuvus, ~ rentaablus, ~ tootlus
Role -  Roll