glossary

ICB 3.0 sõnastik

Alljärgnevalt oleme ära toonud IPMA Competence Baseline 3.0 (ICB 3.0) karkassi sõnastiku, mille oleme tõlkinud eesti keelde. ICB on ühtne raamdokument, mis on järgitavad kõikide IPMA liikmesorganisatsioonide ja sertifitseerimisasutuste poolt, et tagada järjekindel ja ühtlustatud standard. Antud tõlke näol on siis tegemist dokumendi kolmanda versiooni tõlkega.
Töörühmas jätkub töö jõudumööda parandamaks, täiendamaks sõnastikku veelgi. Kokku on käesolevaks hetkeks tõlgitud üle 425 termini ja väljendi. ICB 3.0 inglise-eesti tõlge on kättesaadav ka PDF-formaadis.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
Safety -  Ohutus
Scenario planning -  Stsenaariumi(te) plaanimine
Schedule -  Ajakava
Scope -  Maht, ulatus (skoop)
Scope definition -  Mahu (ulatuse) määratlemine
Scoring system -  Hindamissüsteem, punktisüsteem
Sector -  Sektor
Security -  Turvalisus
Security officer -  Turvatöötaja, -ametnik
Self actualisation -  Eneseteostus
Self management -  Enesejuhtimine
Self-control -  Enesekontroll
Self-control of the team -  Meeskonna enesekontroll
Sensitivity analysis -  Tundlikkusanalüüs
Slack -  Manööverdamisruum, varu(aeg)
SMART (specific, measurable, achievable, realistic, timebound) -  Spetsiifiline, mõõdetav, ajastatud, realistlik, täpne
Social sensitivity -  Sotsiaalne tundlikkus
Solidarity -  Solidaarsus
Solution -  Lahendus
Solvency -  Maksejõulisus
Sponsor -  Sponsor
Stakeholders -  Huvigrupid, -rühmad, osapooled
Standard -  Standard
Standards and regulations -  Standardid ja eeskirjad
Start-up workshop -  Käivitusseminar
Story telling -  Jutustamine (jutu vestmine)
Strategic goal -  Strateegiline eesmärk
Strategy -  Strateegia
Strategy through projects and programmes -  Strateegia läbi projektide ja programmide
Stress -  Stress, pinge
Structure -  Struktuur
Sub-project -  Allprojekt
Sub-system -  Allsüsteem
Success -  Edu(kus)
Successive principle -  Järgnevuse põhimõte
Supplier -  Tarnija
Supply chain management -  Tarneahela juhtimine
SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities and threats) -  SWOT analüüs (tugevused, nõrkused, võimalused, ohud)
System functions -  Süsteemi talitlus
System management -  Süsteemijuhtimine
Systems engineering -  Süsteemiarendus
Systems theory -  Süsteemiteooria