glossary

ICB 3.0 sõnastik

Alljärgnevalt oleme ära toonud IPMA Competence Baseline 3.0 (ICB 3.0) karkassi sõnastiku, mille oleme tõlkinud eesti keelde. ICB on ühtne raamdokument, mis on järgitavad kõikide IPMA liikmesorganisatsioonide ja sertifitseerimisasutuste poolt, et tagada järjekindel ja ühtlustatud standard. Antud tõlke näol on siis tegemist dokumendi kolmanda versiooni tõlkega.
Töörühmas jätkub töö jõudumööda parandamaks, täiendamaks sõnastikku veelgi. Kokku on käesolevaks hetkeks tõlgitud üle 425 termini ja väljendi. ICB 3.0 inglise-eesti tõlge on kättesaadav ka PDF-formaadis.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
Target date -  Tähtaeg
Team -  Meeskond
Team building -  Meeskonnatunde loomine
Team development -  Meeskonna kujundamine, ~ arendamine
Team goal -  Meeskonna eesmärk
Team spirit -  Meeskonnavaim
Teamwork -  Meeskonnatöö, koostöö
Technique -  Tehnika
Technology -  Tehnoloogia
Technology management -  Tehnoloogia juhtimine
Tenacity -  Visadus
Tender -  Pakkumine
Testing -  Testimine, katsetamine
Thinking in terms of systems -  Süsteemidest lähtuv mõtlemine
Threat -  Oht
Time contingency buffer -  Ajapuhver
Time control method -  Ajakontrolli meetod
Time planning method -  Ajaplaanimise meetod
Tool -  Vahend, tööriist
Tort -  Väärtegu
Total benefit analysis -  Kogutulu ~, -kasu analüüs
Total quality management -  Terviklik kvaliteedijuhtimine
TQM (total quality management) -  Terviklik kvaliteedijuhtimine
Trade-off analysis -  Koondanalüüs
Transparency -  Läbipaistvus
Treasury -  Finantsvarad, ~juhtimine, ~juht