Hindamisstandard

1. Üldine teave

Käesoleva hindamisstandardi alusel hinnatakse 6. (IPMA C) taseme projektijuhi kutse taotleja (edaspidi Taotleja) kompetentsuse vastavust kutsestandardis Projektijuht, tase 6 (IPMA C) (avaldatud Kutsekoja kodulehel, edaspidi Kutsestandard) toodud nõuetele.

Taotleja kompetentsuse vastavust Kutsestandardis toodud nõuetele hindab hindamiskomisjon (edaspidi Hindamiskomisjon), kelle moodustab Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni (edaspidi EPMA) poolt moodustatud kutsekomisjon (edaspidi Kutsekomisjon) vastavalt kutse andmise korrale (avaldatud EPMA kodulehel).

Hindamine toimub kolmes etapis. Esimese etapi, kirjaliku testi positiivne läbimine on eelduseks järgmistesse etappidesse – grupitöö ja intervjuu – pääsemiseks.

2. Hindamiskriteeriumid ning hindamismeetodid ja nende kirjeldus

Projektijuht, tase 6 hindamiskriteeriumideks on Kutsestandardi B. osas kirjeldatud kompetentsid.

Kirjalik test viiakse läbi paberil etteantud 100 valikvastustega eestikeelse küsimustiku näol, mis katab kõiki Kutsestandardis toodud kompetentse. Igale küsimusele on ainult üks ainuõige või parim vastus (teised vastusevariandid punkte ei anna). Kirjaliku testi täitmiseks on aega 3 tundi. Testi ajal ei või kasutada tehnilisi vahendeid, võib kasutada väljatrükitud kujul ICB 3.0 sõnastikku (avaldatud EPMA kodulehel). Taotleja peab saavutama kokku vähemalt 60% õigeid vastuseid. Kui Taotleja on läbinud positiivselt kirjaliku testi, siis viiakse läbi grupitöö ja suuline intervjuu.

Grupitöö baseerub ettevalmistatud juhtumil, mis valitakse sertifitseerimise juhtumite baasist. Juhtumis osalemine peab avama Taotleja oskust rakendada projektijuhtimises ettetulevaid probleeme ja kuidas Taotleja täidab erinevaid rolle, eriti eestvedaja ja juhi rolli. Juhtumi edenemist jälgivad Hindamiskomisjoni liikmed võivad juhtumi käiku muuta fabritseeritud situatsioonidega, et testida Taotlejate reaktsiooni ning hinnata täpsemalt eelkõige neid kompetentse, mis Taotlejal kirjaliku testi ajal osutusid nõrgemateks.

Suuline intervjuu baseerub Taotleja eneseanalüüsil ning läbiviidud projektide raportil ja kestab umbes 1 tund. Eneseanalüüs sisaldab Taotleja hinnangut kõikide Kutsestandardis toodud kompetentside kohta. Läbiviidud projektide raport peab kirjeldama Kutsestandardis toodud kompetentside rakendamist reaalsetes olukordades piiratud keerukusega projektides. Põhiteksti maht peaks olema 10-15 lk (lisad 5-10 lk) kattes minimaalselt 12 tehnilist, 5 käitumuslikku ja 4 kontekstuaalset kompetentsi Taotleja valikul.

Suulisel intervjuul kasutatakse muuhulgas nn STAR-meetodit: Hindamiskomisjon laseb Taotlejal kirjeldada üht tema läbiviidud projektide raportist võetud olukorda (Situation), eesmärki (Task), mida Taotleja pidi sellises olukorras saavutama, tegevusi (Activity), mida ta selles olukorras tegi ja tulemust (Result), mida seeläbi saavutati. Nii saadakse pilt Taotleja käitumisest teatud olukorras, mis võimaldab hinnata tema kompetentse, (eriti käitumuslikke, samuti kontekstuaalseid), mida traditsioonilisemate meetoditega on raske hinnata.

Kompetentse hinnatakse läbi teadmiste ja kogemuste üldkirjelduste skaalal 0 … 10 kus:

 • 0 tähendab teadmiste ja/või kogemuste puudumist,
 • 1…3 tähendab teadmiste ja/või kogemuste madalat (ebapiisavat) taset,
 • 4…6 tähendab teadmiste ja/või kogemuste piisavat taset,
 • 7…9 tähendab teadmiste ja/või kogemuste kõrget taset
 • 10 tähendab teadmiste ja/või kogemuste maksimumtaset.

Taotleja peab saavutama keskmiselt hinnatavate teadmiste taseme 5 ning kogemuste taseme 4.

3. Hindamise korraldus

Hindamine toimub EPMA poolt määratud kohas, millest teatatakse EPMA kodulehel (www.epma.ee) vähemalt 20 päeva enne dokumentide esitamise tähtaega. Taotleja peab 10 päeva ennem hindamist esitama:

 1. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
 2. avalduse, mille vorm on kättesaadav EPMA kodulehel esitatud teates,
 3. maksekorralduse või muu kinnituse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,
 4. CV
 5. täidetud eneseanalüüsi vormi,
 6. läbitud projektide raport (sh tööalase tegevuse kirjeldus ja tabel, peab kajastama 3 aastast töökogemust projektides).

Nõutud dokumendid tuleb saata Kutsekomisjoni sekretärile e-posti aadressil eksam@epma.ee, kes kontrollib nende vastavust kehtestatud korrale ja teavitab sellest Taotlejat. Kutse taotlejal on võimalik esitada puuduste kõrvaldamiseks täiendavaid andmeid. Kutsekomisjoni sekretär teavitab kutse taotlejat eksamile lubamise kohta hiljemalt 5 päeva ennem hindamist.

Hindamise päeval kogunetakse EPMA teates nimetatud kohas. Hindamiskomisjon, olles tutvunud enne hindamist Taotleja eneseanalüüsi ning läbitud projektide raportiga, viib läbi kirjaliku testi, suulise hindamise ning grupitöö hindamise selgitamaks Taotleja kompetentse.

Kutsestandardi ulatuses on hindamiskomisjonil õigus küsida Taotlejalt projektide, programmide ja projektiportfelli juhtimise kohta kõike, mida nad Kutsestandardis nimetatud kompetentside hindamiseks vajalikuks peavad.

Hindamiskomisjon koostab hindamise korraldamise ja tulemuste protokolli ja annab Taotlejale selle alusel esmast tagasisidet. Hindamiskomisjon esitab hindamise tulemuste protokolli Kutsekomisjoni sekretärile. Kutsekomisjon teeb hindamistulemuste põhjal mõistliku aja jooksul kutse andmise või mitteandmise otsuse iga Taotleja kohta eraldi. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult. Hindamise korralduse ja hindamiskomisjoni tegevuse kohta esitatud kaebusi lahendab Kutsekomisjon.

4. Vormid kutse taotlejale

Eneseanalüüsi vorm on lisatud elektrooniliselt (Lisa 1) ning selle juurde kuulub ka Taotleja läbiviidud projektide raport (Lisa 2). Avalduse vorm on lisatud elektrooniliselt (Lisa3).

5. Juhised ja vormid hindajale

Hindamiskomisjoni valitud liikmed peavad tutvuma põhjalikult kutsestandardi, eneseanalüüsi testi ülesehituse, kirjaliku testi olemuse ning suulise hindamise (intervjuu) läbiviimise protseduuriga. Samuti on vaja tutvuda kompetentsipõhise hindamise mõistete ja põhimõtetega, kutse andmise korraga, kutseeksamile tulijate dokumentidega, hindamise üldise informatsiooniga, hindamiskriteeriumidega, hindamismeetoditega, hindamise korraldusega, hindamisel kasutatavate vormidega.

Hindamise ajal:

 • jälgige taotlejat hindamisprotsessis personaalselt,
 • täitke taotleja kohta personaalne hindamisprotokolli vorm (Lisa 4),
 • esitage vajadusel küsimusi hindamiskriteeriumide vastavuse osas kasutades võimalusel STAR meetodit,
 • hinnake kutse taotlejat kõikide hindamiskriteeriumide järgi,
 • vormistage hindamistulemus iga hindamiskriteeriumi kohta.

Hindamise protseduuri eesmärk on anda õiglane hinnang sellele, kas Taotleja kompetentsid vastavad Kutsestandardis toodud nõuetele. Hindamisprotokoll on aluseks Kutsekomisjonile kutse omistamise otsuse tegemiseks.

Esmane tagasiside andmine toimub ka hindamise päeval hindamisprotokolli alusel kui Hindamiskomisjon on jõudnud kokkuleppele ja hindamisprotokolli allkirjastanud.

Eeltoodud Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni Kutsekomisjoni poolt kinnitatud hindamisstandard ja kõik selle lisad on leitavad allalaetavana dokumentide lehelt.